Polityka Prywatności

Polityka prywatności

 

 1. Postanowienia ogólne

 

Wyrażenia pisane w niniejszej Polityce Prywatności wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu dostępnym pod adresem internetowym: https://www.lametamorphose.eu/pl/polityka-prywatnosci/ , lub w niniejszej Polityce Prywatności.

 

Szanując prywatności Użytkowników Sklepu oraz w celu wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, Administrator – Bernard Gawkowski, Ewa Gawkowska oraz Małgorzata Szczęsna, wspólnie prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą EG INVEST S.C., z siedzibą w Warszawie, ul. Cyprysowa 10, 05-077 Warszawa, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 9522040492 REGON: 141324696, publikuje dokument, w którym wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki dane przekazane przez Użytkowników Sklepu są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane.

 

Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu lub dokonaniem rejestracji (założeniem Konta), Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszej Polityki Prywatności.

 

 1. Gromadzenie i przetwarzanie danych przez Administratora

 

W myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkownika podczas korzystania ze Sklepu jest Bernard Gawkowski, Ewa Gawkowska oraz Małgorzata Szczęsna, wspólnie prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą EG INVEST S.C., z siedzibą w Warszawie, ul. Cyprysowa 10, 05-077 Warszawa, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 9522040492 REGON: 141324696. Administrator przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ww. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady („RODO”) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).

 

Administrator zapewnia Użytkownikom możliwość korzystania ze Sklepu w sposób anonimowy, jednakże w celu pełnego dostępu do usług i funkcjonalności oferowanych za pośrednictwem Sklepu, w tym korzystania z części Usług, złożenia Zamówienia / Rezerwacji oraz zawarcia Umowy konieczne jest uzupełnienie danych wskazanych przez Administratora i/lub przez współpracującego z Administratorem Operatora Płatności. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, przy czym brak podania niektórych danych może uniemożliwić założenie Konta i zawarcie Umowy.

 

W trakcie rejestracji Administrator poinformuje Użytkownika, podanie których z wymienionych w formularzu rejestracyjnym danych jest niezbędne do realizacji usług oraz wskaże, które z danych są danymi dodatkowymi, niewpływającymi na proces rejestracji.

 

W celu dokonania rejestracji w Sklepie (założenia Konta) Użytkownik będzie poproszony co najmniej o podanie następujących danych:

 

 • Loginu oraz hasła;
 • Imienia i nazwiska;
 • Adresu e-mail;

 

W celu złożenia Zamówienia / Rezerwacji oraz zawarcia Umowy Użytkownik będzie poproszony co najmniej o podanie następujących danych:

 

 • Imienia i nazwiska;
 • Adresu korespondencyjnego;
 • Adresu e-mail;
 • Numeru telefonu;

 

Informacje o Użytkowniku Administrator może otrzymać także od Operatora Płatności – podmiotu, który umożliwia Użytkownikowi opłacenie Ceny i innych należności w związku z zawarciem Umowy. Administrator otrzymuje od Operatora Płatności informację o statusie płatności ww. należności.

 

Dodatkowo, Administrator gromadzi informacje dotyczące interakcji Użytkowników ze Sklepem, funkcjonalnościami i usługami, w tym: informacje dotyczące urządzenia i logowania, tzw. logi systemowe, zawierające datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki korzystania ze Sklepu, ruchu do i z poszczególnych witryn. Oprócz możliwości złożenia Zamówienia i realizacji Umowy oraz świadczenia usług przez Administratora (np. Koszyk), powyższe działania mają na celu udoskonalenie Sklepu i usług Administratora oraz dostosowywanie ich do potrzeb Użytkownika. Dane zapisane w logach serwera mogą być kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Sklepu i mogą być wykorzystane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

 

III. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

 

Dane Użytkowników przetwarzane są w szczególności, w następujących celach:

 • świadczenia Użytkownikom Usług w ramach Sklepu,
 • umożliwienia Użytkownikom składania Zamówień i Rezerwacji,
 • zawierania Umów,
 • odpowiedzi na reklamacje i skargi,
 • zapewnienia zgodności z przepisami prawa, tam, gdzie przepisy prawa wymagają przetwarzania danych osobowych,
 • zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji przez Administratora,
 • informowania o usługach i funkcjonalnościach Sklepu oraz o usługach innych firm współpracujących z Administratorem,
 • udostępniania w Serwisie przestrzeni reklamowej,
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego,
 • wysyłania bezpłatnych powiadomień z informacjami dotyczącymi Administratora, o ile Użytkownik uprzednio wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji promocyjnej od Administratora,
 • prowadzenia pomiaru i ulepszania usług,
 • zarządzania systemami teleinformatycznymi,
 • dochodzenia roszczeń.

 

W zakresie, w jakim dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu ulepszania jakości usług Administratora, przekazywania informacji na temat innych usług Administratora, a także dostarczania w Sklepie treści marketingowych, przeprowadzania badań i analiz dotyczących produktów, usług, skuteczności reklam podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W interesie Administratora jest dostarczanie, ulepszanie swoich usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników.

 

Strony trzecie mogą mieć dostęp do stron internetowych Administratora w celu zamieszczania na nich własnych kodów, które pozwalają na analizę aktywności Użytkownika w Internecie, w celu wyświetlania reklam dopasowanych do jego zainteresowań i preferencji, dzięki zautomatyzowanemu porównaniu zainteresowań i preferencji Użytkownika z modelowymi zainteresowaniami i preferencjami użytkowników Internetu (profilowanie). W powyższym zakresie kontrahenci Administratora są administratorami danych osobowych Użytkownika, niezależnymi od Administratora (EG INVEST s.c.). Do wykonywanego przez nich przetwarzania danych osobowych Użytkownika stosuje się zasady i obowiązki odpowiadające tym, które zostały opisane w niniejszej Polityce Prywatności w stosunku do Administratora.

 

Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera oraz powiadomień od Administratora. Newsletter oraz powiadomienia mogą zawierać treści dostosowane do zainteresowań Użytkownik, w oparciu o jego aktywność w Sklepie. Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez zmianę ustawień w Koncie.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Administratora jest ponadto konieczność zrealizowania Umowy lub świadczenia Usług, na podstawie których Użytkownik uzyskuje dostęp do usług w ramach Sklepu, a także korzysta z jego funkcjonalności.

 

 1. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

 

Administrator, co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których Administrator posiada ku temu podstawę prawną, a także na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Administratora.

 

Dane Użytkownika mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa systemów Administratora lub praw innych Użytkowników.

 

Dostęp do danych Użytkownika mogą uzyskiwać podmioty, z których usług korzysta Administrator w celu dostarczania usług Użytkownikowi (np. podmioty zapewniające hosting lub obsługę techniczną Sklepu). W takich przypadkach Administrator zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie danych przez dostępem osób nieuprawnionych.

 

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji w Sklepie robotom internetowym, Administrator może stosować mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania Użytkowników nie noszą znamion zachowań robotów. Z tego względu Administrator może ujawnić Google Inc. adres IP komputera Użytkownika.

 

Część naszych usługodawców może przechowywać dane Użytkowników poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takich przypadkach dane Użytkowników mogą być przechowywane w krajach, które zapewniają adekwatny poziom ochrony danych osobowych, lub w krajach, które takiego poziomu nie zapewniają. W tym drugim przypadku Administrator zabezpiecza dane Użytkowników poprzez zawarcie z usługodawcami Administratora umów zawierających tzw. Standardowe Klauzule Umowne zaakceptowane przez Komisję Europejską, które dają gwarancję adekwatnego zabezpieczenia danych Użytkowników w krajach trzecich, korzysta z programu unijno – amerykańskiego programu Privacy Shield lub innych podstaw transferu danych osobowych.

 

Administrator może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np. liczby osób odwiedzających Sklep. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych Użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

 

 1. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w stosunku do jego danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w ramach Sklepu.

 1. Prawo dostępu do danych osobowych:

Na wniosek Użytkownika Administrator potwierdzi, jakie dane osobowe Użytkownika przetwarza oraz dostarczy mu kopię tych danych. Użytkownik, który dokonał rejestracji ma dostęp do danych osobowych, które przekazał Administratorowi poprzez Konto.

 1. Prawo do sprostowania danych osobowych:

W przypadku, w którym dane osobowe Użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne, Użytkownik może żądać od Administratora ich sprostowania lub uzupełnienia. Użytkownik, który dokonał rejestracji ma możliwość poprawiania swoich danych osobowych poprzez Konto.

 1. Prawo do usunięcia danych osobowych:

W pewnych sytuacjach Użytkownik może domagać się od Administratora usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Administratora (np. kiedy dane są już zbędne do świadczenia usług przez Administratora).

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

Użytkownik może żądać od Administratora czasowego wstrzymania przetwarzania jego danych (np. nieprzesyłania informacji marketingowych) w określonych sytuacjach. Użytkownik może przykładowo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, kiedy wyraża sprzeciw wobec przetwarzania lub kiedy kwestionuje poprawność danych. Pomimo ograniczenia przetwarzania Administrator nadal będzie uprawniony do przechowywania danych osobowych.

 1. Prawo żądania przeniesienia danych osobowych:

W określonych sytuacjach (np. w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody) Użytkownik ma również prawo do otrzymania danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, aby przekazać te dane innemu administratorowi.

 1. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

Użytkownik może żądać zaprzestania przetwarzania przez Administratora jego danych osobowych, kiedy:

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie uzasadnionego interesu swojego lub podmiotu trzeciego, z wyjątkiem sytuacji w których interesy te okażą się nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika,
 2. Dane Użytkownika przetwarzane są w celach marketingu bezpośredniego,
 3. Przetwarzanie obejmuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji wobec Użytkownika, w tym profilowanie.

 

Użytkownik może wykonywać swoje uprawnienia wysyłając odpowiednią prośbę drogą elektroniczną na adres e-mail: gavel@lametamorphose.eu

 

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

Administrator przechowuje dane osobowe Użytkownika jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika.

 

Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez Administratora roszczeń w stosunku do Użytkownika.

 

VII. ZARZĄDZANIE OTWARTYMI SESJAMI – ZAZNACZENIE FUNKCJI „NIE WYLOGOWUJ MNIE

 

Użytkownik podczas procesu logowania może zaznaczyć funkcję „Nie wylogowuj mnie” (lub o podobnej nazwie). Zaznaczenie tej funkcji sprawia, iż na Urządzenie Użytkownika zostaje przesłany plik „cookie”, którego zadaniem jest zapamiętanie Użytkownika. Dzięki uruchomieniu tej funkcji Użytkownik nie musi po raz kolejny logować się na urządzeniu po zamknięciu sesji przeglądarki. Ponowne uruchomienie przeglądarki spowoduje, iż Użytkownika odwiedzający Sklep zostanie rozpoznany jako osoba zalogowana. Jeśli Użytkownik korzysta z urządzeń, do których dostęp mają inne osoby, zaleca się niezaznaczanie opcji „Nie wylogowuj mnie” i każdorazowe wylogowywanie się z Konta. Należy pamiętać, iż uruchomienie funkcji „Nie wylogowuj mnie” nie jest tożsame z funkcjonalnością oferowaną przez przeglądarki polegającą na zapamiętywaniu przez przeglądarkę loginu i haseł dostępu. Po zastosowaniu opcji „Nie wylogowuj mnie” zapamiętany zostaje stan zalogowania, nie są zaś zapamiętywane hasła dostępu, dzięki czemu jest to bezpieczniejsze z punktu widzenia Użytkownika.

 

VIII. POLITYKA „COOKIES” I INNYCH MECHANIZMÓW AUTOMATYCZNEGO PRZECHOWYWANIA DANYCH NA URZĄDZENIACH KOŃCOWYCH UŻYTKOWNIKA LUB PRZEKAZYWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA AUTOMATYCZNIE

 

W Serwisie stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych (mechanizm typu: „cookies”, „Local Storage Object”, „e-Tag”). Są one stosowane w celu lepszego dostosowania Sklepu do potrzeb Użytkowników. Na potrzeby niniejszej polityki mechanizmy automatycznego przechowywania danych będą określane mianem „cookies”.

 

Pliki „cookies” są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z Sklepu. Za ich pomocą dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Sklepu. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika.

 

Większość plików „cookies” to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki). Niektóre z plików „cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego Użytkownika w trakcie ponownego odwiedzania Sklepu – nie są usuwane w sposób automatyczny, zapisują się na urządzeniu końcowym. W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie, jak w przypadku urządzeń stacjonarnych zastosowany został mechanizm przyjmowania plików „cookies”, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z danym Użytkownikiem.

 

Administrator informuje, że podmioty trzecie, w tym niepowiązane kapitałowo z Administratorem, w celu wyświetlania reklam w Sklepie mogą umieszczać w przeglądarkach Użytkowników swoje pliki „cookies”.

 

Administrator może korzystać z usług zewnętrznych usługodawców w celu zbierania informacji o aktywności Użytkowników w Sklepie. Podmioty te mogą umieszczać na urządzeniach Użytkowników swoje pliki „cookies”.

 

Sklep może wykorzystywać także usługę stron trzecich, dzięki której Administrator uzyskuje zanonimizowane raporty o korzystaniu ze Sklepu oraz skuteczności prowadzonych kampanii marketingowych. Użytkownik, który nie wyraża zgody na taki sposób monitorowania jego zachowania powinien wyrazić swój sprzeciw, korzystając z narzędzi dostępnych na stronach udostępnianych przez takie podmioty, np.: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ lub http://optout.hit.gemius.pl/removePL.php.

 

Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies” jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu. Zapisane pliki „cookies” mogą być także przez Użytkownika usunięte poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 

Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami „cookies” w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/ bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika przeglądarki, oraz skonfigurowania ich w preferowany przez Użytkownika sposób.

 

Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania pilikami „cookies” spowoduje, iż pliki „cookies” będą umieszczane w sposób automatyczny w urządzeniu końcowym Użytkownika. Brak dokonania przez Użytkownika zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących wyłączeniem przyjmowania plików „cookies” i korzystanie ze Sklepu oznacza zgodę Użytkownika na wykorzystanie plików „cookies” na zasadach opisanych w niniejszej Polityce.

 

Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest korzystanie z najnowszych dostępnych wersji przeglądarek internetowych.

 

W przypadku problemów związanych z ustawieniem blokady przyjmowania plików „cookies” Użytkownik może zwrócić się z prośbą o pomoc do Obsługi Serwisu, wysyłając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: contact@lametamorphose.eu

 

 1. WYKORZYSTANIE „COOKIES” W CELACH MARKETINGOWYCH

 

Administrator oraz inne podmioty mogą wykorzystywać pliki „cookies” w celach statystycznych w celu mierzenia wyświetleń reklam pojawiających się w Sklepie oraz liczby kliknięć w te reklamy. Pliki „cookies” Administratora oraz innych reklamodawców umożliwiają mierzenie jak często reklamy wyświetlają się Użytkownikowi i jak efektywne są prowadzone kampanie marketingowe. Umożliwia to dostarczanie Użytkownikom korzystającym ze Sklepu reklam dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań. To, jakie reklamy mogą interesować Użytkownika ustalane jest na podstawie zachowań Użytkownika w Sklepie oraz sposobu interakcji Użytkownika z treściami dostępnymi w Sklepie.

 

Część plików „cookies” umieszczanych w przeglądarkach Użytkowników służy celom marketingowym. Pliki te pozwalają Administratorowi ustalić jakimi treściami Użytkownik może być zainteresowany oraz wyświetlać reklamy w oparciu o te zainteresowania. W ramach Sklepu mogą więc być wyświetlane reklamy w oparciu o zachowania Użytkowników na innych stronach. Przykładowo Użytkownik często odwiedzający strony związane ze sportem może zobaczyć w Serwisie reklamy sprzętu sportowego.

 

Dane o aktywności Użytkowników w Sklepie mogą być udostępniane partnerom marketingowym Administratora. W związku z tym, Użytkownik korzystając z innych stron może zobaczyć reklamy wyświetlane w oparciu o aktywność w Sklepie.

 

Sklep może wykorzystywać także formę marketingu internetowego polegającą na tzw. „retargetowaniu”. Umożliwia to partnerom Administratora wyświetlanie Użytkownikom reklam w oparciu o ich interakcje ze stronami niepowiązanymi ze Sklepem. Przykładowo Użytkownik, który na stronie ze meblami nie dokończył zakupu szafy, korzystając ze Sklepu może zobaczyć reklamę pochodzącą z tej strony prezentującą produkty, które Użytkownik przeglądał.

 

Marketing behawioralny prowadzony w ramach Sklepu nie wiąże się ze zbieraniem danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, czy innych danych pozwalających na przypisanie zachowań Użytkownika do jakiejkolwiek możliwej do zidentyfikowania osoby.

 

Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec wyświetlania reklam w Sklepie z wykorzystaniem marketingu behawioralnego. Nie spowoduje to jednak niewyświetlania Użytkownikowi reklam w Sklepie, a jedynie brak dostosowania reklam do preferencji i zainteresowań Użytkownika. Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec marketingu behawioralnego dostępne jest na stronach internetowych: https://adssettings.google.com/ lub http://spoldzielnia.nsaudience.pl/opt-out/.

 

 1. LOGI DOSTĘPOWE

 

W trakcie korzystania ze Sklepu zbierane i analizowane są logi dostępowe z informacjami o numerze IP urządzenia końcowego Użytkownika. Tak uzyskane informacje wykorzystywane są w celach administracji Sklepem oraz przy analizach statystycznych interakcji Użytkowników z Sklepem. Zgodnie z przepisami art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, Administrator może zostać zobligowany do udostępnienia organom państwa danych podanych przez Użytkowników w trakcie rejestracji w Sklepie lub dostarczonych przez Operatora Płatności, a w przypadku Użytkowników niezalogowanych/niezarejestrowanych – do podania numeru IP zawartego w logach dostępowych.

 

 1. USUWANIE APLIKACJI Z URZĄDZEŃ MOBILNYCH

 

Użytkownik, który decyduje się na zainstalowanie na swoim urządzeniu Aplikacji Mobilnej należącej do Administratora, jest informowany o zasadach bezpieczeństwa oraz o sposobie jej funkcjonowania. Instalacja dokonywana jest za zgodą Partnera. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z używania Aplikacji Mobilnej i dokonać jej deinstalacji. Instalacja i deinstalacja odbywa się w sposób standardowy (natywny) dla danej wersji systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu końcowym. W celu deinstalacji Aplikacji Mobilnej z urządzenia końcowego, Użytkownik powinien postępować zgodnie z zaleceniami producenta systemu operacyjnego, z którym działa jego urządzenia mobilne.

 

XII. ODSYŁACZE DO INNYCH STRON

 

Niniejszy dokument odnosi się jedynie do Sklepu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za linki umieszczone w Sklepie umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na strony, których administratorem nie jest Administrator. Zachęcamy do zapoznania się treścią zapisów dotyczących prywatności umieszczonych na stronach, do których prowadzą odwołania.

 

XIII. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZABEZPIECZAJĄCE DANE

 

Informacje przekazywane przez Użytkowników przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo. Administrator zabezpiecza dane Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowanym przy zachowaniu wysokich standardów ochrony.

 

Jednocześnie zwracamy uwagę i rekomendujemy, aby Użytkownicy nie udostępniali swoich danych rejestracyjnych osobom trzecim oraz stosowali opcję „wyloguj się” po zakończeniu korzystania ze Sklepu.

 

XIV. PRZETWARZANIE DANYCH DZIECI

 

Usługi oferowane w ramach Sklepu skierowane są do osób które ukończyły 18 lat. W związku z tym Administrator nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci.

 

 1. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 

W stopce Sklepu Administrator zobowiązuje się utrzymywać aktualną treść Polityki Prywatności.

 

XVI. KONTAKT ORAZ PRAWO WNIESIENIA SKARGI

 

Pytania, wnioski i uwagi odnośnie zasad polityki prywatności oraz przetwarzania danych Użytkownika przez Administratora należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: contact@lametamorphose.eu

 

W przypadkach, w których Użytkownik nie będzie usatysfakcjonowany odpowiedzią udzieloną przez Administratora lub podjętymi przez niego działaniami, Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.