Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin sklepu internetowego pod nazwą „LA MÉTAMORPHOSE” (dalej jako: „REGULAMIN ”
lub „REGULAMIN SKLEPU ”) określa zasady świadczenia usług przez Administratora – tj. Bernarda
Gawkowskiego, Ewę Gawkowską oraz Małgorzatę Szczęsną, wspólnie prowadzących działalność
gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą EG INVEST S.C., z siedzibą w Warszawie, ul.
Cyprysowa 10, 05-077 Warszawa, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 9522040492 REGON: 141324696 – w ramach sklepu
internetowego pod nazwą „LA MÉTAMORPHOSE ”, zlokalizowanego pod adresem internetowym […] i
jego rozwinięciami oraz dostępnego za pomocą Aplikacji Mobilnej.
2. Regulamin Sklepu stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2020, poz. 334,
ze zm.).
3. Regulamin Sklepu jest udostępniany nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi pod adresem
internetowym […], przed zawarciem przez niego Umowy, w sposób umożliwiający pozyskanie,
utrwalenie oraz odtwarzanie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym
posługuje się Użytkownik.
4. Akceptacja przez Użytkownika treści Regulaminu jest warunkiem niezbędnym zawarcia przez
niego Umowy za pośrednictwem Sklepu. Powyższej akceptacji Użytkownik dokonuje w drodze
odrębnego oświadczenia woli składanego w postaci elektronicznej poprzez zaznaczenie
odpowiedniego pola wyboru w ramach procesu rejestracji Konta lub składania Zamówienia w
Sklepie.
5. Oprócz niniejszego Regulaminu, treść Umowy łączącej Użytkownika z Administratorem oraz
zasady korzystania przez Użytkownika z Usług wyznaczają warunki podane w trakcie procesu
zakupowego (takie jak wybrane przez Użytkownika Produkty oraz ich Cena), treść oświadczeń
(w tym zgód) złożonych przez Użytkownika podczas procesu zakupowego, podczas ww.
procesów oraz – stosownie do przypadku – postanowienia zawarte w innych dokumentach,
każdorazowo udostępnianych Użytkownikowi w taki sposób, by mógł się on z nimi zapoznać, jak
również je utrwalić oraz odtwarzać.

§ 2. Definicje

Wyrażenia pisane w niniejszym Regulaminie Sklepu wielką literą mają następujące znaczenie:
1) ADMINISTRATOR – podmiot zarządzający i prowadzący sklep internetowy pod nazwą „LA
MÉTAMORPHOSE ” (zlokalizowany pod adresem internetowym […] oraz jego rozwinięciami), którym
jest Bernard Gawkowski, Ewa Gawkowska oraz Małgorzata Szczęsna, wspólnie prowadzący
działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą EG INVEST S.C., z siedzibą w
Warszawie, ul. Cyprysowa 10, 05-077 Warszawa, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 9522040492 REGON:
141324696 […];
2) APLIKACJA MOBILNA – oprogramowanie umożliwiające dostęp do Sklepu, przeznaczone dla
urządzeń mobilnych, takich jak: tablety, telefony komórkowe, smartfony oraz palmtopy,
wyposażone w odpowiednie systemy operacyjne;
3) CENA – określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto
(uwzględniająca wszelkie podatki) należnego Administratorowi tytułem przeniesienia własności

2

Produktu na Użytkownika zgodnie z Umową. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że
warunki sprzedaży podane w trakcie składania Zamówienia stanowią inaczej.
4) DZIEŃ ROBOCZY – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni
ustawowo wolnych od pracy określonych w ustawie o dniach wolnych od pracy z dnia 18
stycznia 1951 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2020, poz. 1920, ze zm.);
5) KONTO – przestrzeń sieciowa Użytkownika w Sklepie, powstająca w wyniku dokonania przez
niego rejestracji zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sklepu, z której Użytkownik może
korzystać pod warunkiem pozostawania do niej zalogowanym;
6) KOSZYK – Usługa udostępniana każdemu Użytkownikowi, który korzysta ze Sklepu, polegająca na
umożliwieniu mu złożenia Zamówienia jednego lub kilku Produktów, dokonania Rezerwacji,
wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny (na zasadach określonych w
odrębnych regulaminach), wyświetlenia podsumowania Cen poszczególnych Produktów oraz
wszystkich Produktów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), wyświetlenia przewidywanego
terminu dostawy Produktów. Koszyk gromadzi składane przez Użytkownika oferty zawarcia
Umowy (w ramach jednego Zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia Umowy).
Administrator ma prawo wprowadzić maksymalny limit Produktów lub limit łącznej Ceny
Produktów możliwych do dodania do Koszyka w ramach jednego Zamówienia lub jednej
Rezerwacji;
7) OBSŁUGA SERWISU – jednostka w strukturze organizacyjnej Administratora, której zadaniem jest
udzielanie Użytkownikom pomocy oraz informacji dotyczących składania i realizacji Zamówień,
jak również korzystania ze Sklepu oraz jego funkcjonalności. Z Obsługą Serwisu można się
skontaktować:
a. dzwoniąc pod numer telefonu: […];
b. wysyłając wiadomość pisemną na adres Administratora: […]
c. przesyłając wiadomość e-mail na adres: […] lub
d. poprzez formularz kontaktowy za pośrednictwem sieci Internet pod adresem internetowym:
[…].
8) OPERATOR PŁATNOŚCI – podmiot świadczący usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19
sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jednolity: Dz. U. 2020, poz. 794, ze zm.);
9) PLATFORMY SPRZĘTOWE – środowiska programistyczne, spełniające wymogi techniczne określone
w niniejszym Regulaminie oraz posiadające dostęp do Internetu, za pośrednictwem których
istnieje możliwość korzystania ze Sklepu lub z Aplikacji Mobilnej;
10) PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy między
Użytkownikiem a Administratorem lub przedmiotem Rezerwacji. Wszystkie Produkty
prezentowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe;
11) REGULAMIN / REGULAMIN SKLEPU – niniejszy regulamin, określający w szczególności prawa i
obowiązki Administratora i Użytkownika. Postanowienia Regulaminu w brzmieniu
obowiązującym w chwili zawarcia przez Użytkownika Umowy stanowią jej element składowy;
12) REZERWACJA – usługa udostępniana Użytkownikom przez Administratora polegająca na
umożliwieniu zarezerwowania wybranych Produktów w celu ich obejrzenia/przymierzenia w
wybranym Salonie i ewentualnego zakupu. Dokonanie Rezerwacji nie stanowi zawarcia ani
zobowiązania do zawarcia Umowy ani nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy sprzedaży
zarezerwowanego Produktu w Salonie. Rezerwacja jest aktywna (tj. Produkt oczekuje na odbiór
w Salonie) od momentu potwierdzenia przez Administratora dotarcia/posiadania Produktu w
Salonie do zakończenia pracy Salonu w kolejnym Dniu Roboczym pracy Salonu (lub do innego
dnia wskazanego w Rezerwacji);
13) SALON – sklep stacjonarny prowadzony przez Administratora. Lista dostępnych Salonów jest
udostępniana przy składaniu Zamówienia / dokonywaniu Rezerwacji;
14) SKLEP – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym: […] , zarządzany przez
Administratora. Poprzez Sklep Administrator umożliwia Użytkownikowi składanie Zamówień oraz
dokonywanie Rezerwacji oraz świadczy na rzecz Użytkownika usługi;
15) UMOWA – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu cywilnego, dotycząca
sprzedaży przez Administratora na rzecz Użytkownika Produktu za zapłatą Ceny powiększonej o
ewentualne opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności
niniejszy Regulamin (z zastrzeżeniem postanowienia § 1 ust. 5 powyżej). Umowa jest zawierana
pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na
odległość, po akceptacji Zamówienia przez Administratora na zasadach określonych w
niniejszym Regulaminie. Umowa określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, Cenę,
koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Każdy Produkt jest przedmiotem odrębnej Umowy. Nie
stanowi zawarcia Umowy ani zobowiązania do jej zawarcia dokonanie Rezerwacji;

3

16) USŁUGA – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2020, poz. 334, ze zm.) przez
Administratora w ramach Sklepu na rzecz Użytkownika. Zakres Usługi wyznaczają: (i) treść
oświadczeń (w tym zgód) złożonych przez Użytkownika, (ii) postanowienia Regulaminu Sklepu
oraz – stosownie do przypadku – (iii) postanowienia zawarte w innych dokumentach (np. w
warunkach określonej promocji), każdorazowo udostępnianych Użytkownikowi przed
rozpoczęciem świadczenia Usługi w taki sposób, by mógł się on z nimi zapoznać, jak również je
utrwalić oraz odtwarzać. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty
współpracujące z Administratorem, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z
tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty;
17) UŻYTKOWNIK – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu, w tym zawierająca Umowę lub
składająca Zamówienie / Rezerwację;
18) ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Użytkownika wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy na
odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające
Produkt, co do którego Użytkownik składa ofertę zawarcia Umowy oraz dane Użytkownika
konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy. Zamówienie każdego Produktu
będzie traktowane jako niezależna oferta Użytkownika zawarcia Umowy (ułatwienie techniczne).
Zamówieniu może zostać nadany jeden numer, a wszystkie oferty Użytkownika będą
procedowane równolegle. Akceptacja Zamówienia oznacza zawarcie Umowy.

§ 3. Usługi w Sklepie

1. Administrator świadczy za pośrednictwem Sklepu nieodpłatnie następujące Usługi na rzecz
Użytkowników:
(i) rejestracja Użytkownika oraz założenie Konta;
(ii) umożliwianie Użytkownikom składania Zamówień, dokonywania Rezerwacji oraz
zawierania Umów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
(iii) prezentowanie Użytkownikom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych;
(iv) umożliwienie Użytkownikom korzystania z usług Koszyka;
(v) umożliwienie przeglądania wszelkich treści i informacji umieszczonych w ramach
Sklepu;
(vi) newsletter.
2. Administrator dodatkowo, na rzecz Użytkowników którzy utworzyli Konto, świadczy nieodpłatnie
za pośrednictwem Sklepu usługę przechowywania i udostępniania Użytkownikom za
pośrednictwem Konta historii Zamówień i Rezerwacji.
3. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Użytkownika pierwszego
Produktu do Koszyka.
4. Dostęp oraz możliwość korzystania z Usług może być utrudniona lub niemożliwa w przypadku
wystąpienia awarii środowiska lub infrastruktury informatycznej, powstałej z przyczyn
niezależnych od Administratora i której Administrator nie mógł zapobiec. Administrator dołoży
wszelkich starań, by przywrócić możliwość niezakłóconego korzystania z Usług w możliwie
najkrótszym czasie.
5. Dostęp oraz możliwość korzystania z Usług, jak również możliwość zawarcia Umowy może być
utrudniona lub niemożliwa w związku z okresowo przeprowadzanym, zaplanowanym
serwisowaniem środowiska oraz infrastruktury informatycznej. Powyższe czynności są
niezbędne dla zachowania odpowiednej jakości świadczenia Usług, mają krótkotrwały charakter
oraz są przeprowadzane zazwyczaj w godzinach nocnych tak, by maksymalnie zminimalizować
niedogodności z nimi związane.

§ 4. Zawieranie Umów

1. Zawarcie Umowy między Użytkownikiem a Administratorem następuje po uprzednim złożeniu
przez Użytkownika Zamówienia.

4

2. Do zawarcia przez Użytkownika z Administratorem Umowy niezbędne jest, by Użytkownik:
(i) był pełnoletni w rozumieniu polskiego Kodeksu cywilnego;
(ii) posługiwał się jedną z Platform Sprzętowych umożliwiającą korzystanie ze Sklepu,
spełniających wymagania techniczne, opisane w Regulaminie oraz posługiwał się polskim
numerem IP (Internet Protocol);
(iii) zaakceptował treść niniejszego Regulaminu, innych postanowień Umowy podanych w
trakcie procesu składania Zamówienia (w szczególności odnoszących się do wysokości
Ceny) oraz ewentualnie innych dokumentów regulujących zawieraną przez niego Umowę
(informacje o wszystkich tego typu dokumentach oraz linki do nich – umożliwiające
Użytkownikowi zapoznanie się z ich treścią przed zawarciem Umowy, ich utrwalenie oraz
odtwarzanie – są każdorazowo prezentowane Użytkownikowi w ramach procesu rejestracji
lub zawarcia Umowy).
3. Zamówienie składane jest przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu. W ramach rozwoju
Sklepu, Produktów lub usług oraz z uwagi na ich specyfikę, Administrator może wprowadzać
inne sposoby składania Zamówień, jak również nakładać ograniczenia co do sposobów
składania Zamówień na określone Produkty.
4. Administrator umożliwia Użytkownikowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu według
następującego scenariusza:
(i) Użytkownik dodaje wybrany/e Produkt/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza
zamówienia;
(ii) Użytkownik posiadający Konto będąc do niego zalogowanym potwierdza w formularzu
zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy (dane
uzupełniane są automatycznie). Użytkownik, który nie posiada Konta musi samodzielnie
wypełnić formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji
Umowy. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych
Użytkownika może uniemożliwić zawarcie lub realizację Umowy. W formularzu zamówienia
niezbędne jest podanie następujących danych dotyczących Użytkownika: imię i nazwisko,
adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty
elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy: Produkt/y,
ilość Produktu/ów, rozmiar Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób
płatności. W wypadku Użytkowników niebędących konsumentami niezbędne jest także
podanie firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również
numeru NIP;
(iii) Użytkownik wybiera jeden z udostępnianych przez Administratora sposobów dostawy;
(iv) Użytkownik wybiera sposób zapłaty Ceny oraz dodatkowych wskazanych w formularzu
zamówienia kosztów realizacji Umowy;
(v) Użytkownik przesyła Administratorowi Zamówienie (składa ofertę) za pomocą
udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu (przycisk: „Zamawiam i płacę” lub o
analogicznej treści). W przypadku Użytkownika, który nie posiada Konta i nie akceptował
wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu;
(vi) W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i
płacę” Użytkownik ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w
ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka;
(vii) W zależności od wybranego sposobu zapłaty, Użytkownik może zostać przekierowany
ze Sklepu do stron internetowych administrowanych przez Operatora Płatności, w celu
dokonania płatności Ceny.
5. Administrator w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Użytkownika automatyczną
wiadomość na podany przez Użytkownika adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania
Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.
6. Po zweryfikowaniu Zamówienia, Administrator wysyła do Użytkownika na podany adres e mail
wiadomość z:
(i) potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Produkty, złożonych
w ramach Zamówienia i potwierdzeniem zawarcia Umowy (akceptacja Zamówienia w
zakresie Produktów wskazanych w wiadomości);
albo
(ii) informacją o nie przyjęciu wszystkich ofert na Produkty, złożonych w ramach

5

Zamówienia, w szczególności z przyczyn wskazanych w § 5 ust. 4 Regulaminu (brak
płatności); albo z przyczyn wskazanych w pkt § 5 ust. 5 – 6 Regulaminu (nieodebranie
przesyłki).
7. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y) tj. otrzymania przez Użytkownika
wiadomości, o której mowa w ust. 6 pkt (i) powyżej w zakresie wskazanych w niej Produktów.
Administrator przesyła Użytkownikowi potwierdzenie warunków Umowy na podany przez
Użytkownika adres e-mail.
8. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich lub niektórych złożonych w ramach
Zamówienia ofert, Obsługa Serwisu skontaktuje się z Użytkownikiem w celu:
(i) poinformowania Użytkownika o braku możliwości przyjęcia wszystkich złożonych w
ramach Zamówienia ofert zawarcia Umowy;
albo
(ii) potwierdzenia przez Użytkownika woli realizacji Zamówienia w części, w jakiej
Administrator zgodził się przyjąć oferty zawarcia Umowy. Wówczas Użytkownik może
anulować w całości złożone Zamówienie (w zakresie wszystkich ofert), co nie narusza jego
prawa do odstąpienia od umowy. Anulowanie Zamówienia przez Użytkownika zwalnia
Administratora z obowiązku jego realizacji. W przypadku anulowania Zamówienia,
odpowiednie zastosowanie znajduje ust. 9 poniżej.
9. W przypadku braku możliwości przyjęcia ofert/y złożonych w ramach Zamówienia, Umowa w
zakresie wskazanych przez Obsługę Serwisu Produktów nie zostaje zawarta, a Administrator
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Użytkownikowi uiszczone przez niego
płatności, w zakresie w jakim Umowa nie została zawarta. Odpowiednie § 12 ust. 7 Regulaminu
stosuje się odpowiednio.
10. Niezależnie, Administrator może informować Użytkownika o statusie Zamówienia, w
szczególności wysyłając wiadomości na podany przez Użytkownika adres e mail, SMS lub
kontaktując się telefonicznie.
11. Administrator dąży do zapewnienia dostępności Produktów oraz realizacji Umowy. W przypadku
braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami
prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 493-495
Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia
na rzecz konsumenta.
12. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty wybranych
przez Użytkownika fakultatywnych płatnych usług. Administrator może określić próg minimalnej
wartości Zamówienia, dla której przesyłka Produktów jest darmowa. O łącznej cenie wraz z
podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym
opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można
ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Użytkownik jest informowany w
trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli związania
się Umową.
13. Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia danej promocji
wyraźnie nie stanowią inaczej.
14. W celu uniknięcia wątpliwości, językiem, w jakim zawarta zostaje Umowa, oraz w jakim
Użytkownik z Administratorem porozumiewają się w ramach jej realizacji, jest język polski.
15. W przypadku usługi Rezerwacji postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

§ 5. Płatności

1. Administrator udostępnia Użytkownikowi w Sklepie różne sposoby płatności z tytułu Umowy.
Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy
lub Produktu.

6

2. Administrator może umożliwić Użytkownikowi odbiór osobisty Produktów w Salonie, w
szczególności w ramach Rezerwacji (jeśli usługa taka została udostępniona przez
Administratora dla danego Produktu) poprzez udostępnienie takiej opcji każdorazowo na
podstronie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia lub dokonywania Rezerwacji.
3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie
z wyborem Użytkownika za pośrednictwem Operatorów Płatności.
4. W przypadku wyboru przez Użytkownika płatności elektronicznej albo płatności kartą płatniczą,
brak dokonania ww. płatności w ciągu 24 godzin od złożenia Zamówienia spowoduje brak
przyjęcia przez Administratora złożonej przez Użytkownika w ramach Zamówienia oferty.
5. W przypadku wyboru przez Użytkownika płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki
Użytkownik obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru
Produktu, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem
rozwiązującym Umowę.
6. W przypadku, gdy Użytkownik wybrał jakąkolwiek metodę płatności z góry i jej dokonał, brak
odbioru Produktu w wyznaczonym terminie stanowi warunek rozwiązujący Umowę – w takiej
sytuacji Administrator zwróci Użytkownikowi uiszczoną płatność niezwłocznie po otrzymaniu
Produktu.

§ 6. Dostawy

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych
krajów wskazanych w odpowiedniej zakładce formularza Zamówienia i/lub na podstronie
danego Produktu w Sklepie.
2. Dostawa Produktu do Użytkownika jest odpłatna, chyba że Umowa stanowi inaczej. Dostępne
aktualnie metody oraz koszty dostawy Produktu są wskazywane Użytkownikowi w Sklepie w
formularzu Zamówienia.
3. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Użytkownika sposobu
płatności lub Produktu. Dostępne sposoby dostawy mogą ulegać zmianie w przypadku
składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte.
4. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Użytkownika Produktu (termin dostawy)
składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Administratora oraz czas
doręczania Produktu przez przewoźnika.
5. Termin dostawy Produktu do Użytkownika wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie
danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.
6. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Administratora jest każdorazowo
prezentowany na podstronie danego Produktu i liczony jest od dnia (początek biegu terminu
dostawy):
(i) uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Administratora – w przypadku
wyboru przez Użytkownika sposobu płatności elektronicznej lub kartą płatniczą
(ii) zawarcia Umowy – w przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu płatności za
pobraniem.
7. Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Produktu przez danego przewoźnika,
który uzależniony jest od wybranej przez Użytkownika formy dostawy.
8. W przypadku Rezerwacji, termin dostawy Produktu do Salonu w ramach Rezerwacji wynosi do
14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Rezerwacji
podano krótszy termin.

7

9. W przypadku jednoczesnego złożenia Zamówienia albo Rezerwacji na kilka Produktów o
różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie
może przekroczyć 14 Dni Roboczych.

§ 7. Rejestracja i Konto
1. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i nieodpłatna.
2. Rejestracja jest warunkiem założenia Konta.
3. Rejestracja następuje poprzez:
(i) zaakceptowanie Regulaminu przez Użytkownika;
(ii) złożenie przez Użytkownika oświadczenia o zapoznaniu się z treścią polityki prywatności
określającej zasady przetwarzania danych osobowych udostępnianej Użytkownikowi
podczas rejestracji;
(iii) wprowadzenie wskazanych na formularzu danych niezbędnych do rejestracji Konta;
(iv) aktywację Konta poprzez kliknięcie przez Użytkownika w link zamieszczony w wiadomości
przesłanej przez Administratora na podany w formularzu rejestracji adres poczty
elektronicznej Użytkownika.
4. Podczas procedury rejestracji podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże
dla założenia i autoryzacji Konta w sposób opisany powyżej, niezbędne jest podanie
wskazanych w formularzu danych oraz wybór loginu i hasła.
5. Użytkownik może utracić możliwość posługiwania się loginem podanym w formularzu, jeżeli
aktywacja Konta nie zostanie dokonana.
6. Jeden adres e-mail Użytkownika, może być połączony wyłącznie z jednym Kontem.
7. Podanie hasła przez Użytkownika, pomimo pozostawania zalogowanym do Konta, może być
konieczne do korzystania z niektórych funkcji Konta (np. zmiany danych).
8. Użytkownik obowiązany jest chronić swoje Konto, login i hasło oraz nie udostępniać ich innym
Użytkownikom i osobom trzecim.
9. Użytkownik obowiązany jest powiadomić niezwłocznie Administratora w razie powzięcia
wiedzy o tym, że osoba trzecia weszła w posiadanie Konta lub loginu oraz hasła. W przypadku
braku powiadomienia Administratora, Użytkownik ponosi ryzyko związane z korzystaniem
przez osobę trzecią z jego Konta.
10. Usługa polegająca na umożliwianiu Użytkownikowi korzystania z Konta świadczona jest przez
Administratora przez czas nieokreślony. Użytkownik, który nie jest stroną obowiązującej
Umowy, może w każdej chwili usunąć swoje Konto. W tym celu Użytkownik powinien
skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem Obsługi Serwisu.
11. Usunięcie Konta powoduje trwałe usunięcie danych Użytkownika, w tym informacji o historii
Zamówień i Rezerwacji, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących przetwarzania danych
osobowych (zawartych m.in. w polityce prywatności) oraz przepisów prawa.

§ 8. Obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
(i) podawania w udostępnionych w ramach Sklepu formularzach wyłącznie prawdziwych,
aktualnych i wszystkich koniecznych danych Użytkownika;
(ii) niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez
Użytkownika Administratorowi w związku z zawarciem Umowy, w szczególności w zakresie
w jakim jest to konieczne dla prawidłowego jej wykonania; Użytkownik ma możliwość

8

zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z
opcji dostępnych w ramach Konta;
(iii) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Administratora w sposób
niezakłócający funkcjonowania Administratora, Sklepu lub Aplikacji Mobilnej (za działanie
zakłócające funkcjonowanie Administratora, Sklepu lub Aplikacji Mobilnej może być uznane
w szczególności składanie Zamówień w sposób uzasadniający podejrzenie korzystania z
narzędzi automatyzujących proces składania Zamówień, w szczególności botów, lub
korzystanie z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Administratora w sposób
wskazujący na zamiar naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa);
(iv) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Administratora w sposób
zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym
zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
(v) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Administratora w sposób
nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Administratora;
(vi) terminowej zapłaty Ceny oraz dodatkowych kosztów Zamówienia w pełnej wysokości;
(vii) terminowego odbioru Produktów zamówionych przy wykorzystaniu sposobu dostawy i
płatności za pobraniem lub będących przedmiotem Rezerwacji;
(viii) niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek treści zabronionych
prawem, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich
albo ich dobra osobiste;
(ix) niepodejmowania działań takich jak:
 rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub
umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa (zakaz
umieszczania treści bezprawnych);
 podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających
na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika, w tym
danych innych Użytkowników lub ingerencję w zasady lub aspekty funkcjonowania
Sklepu, Aplikacji Mobilnej i realizowania płatności;
 modyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Administratora,
w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Produktów;
(x) pobierania Aplikacji Mobilnej tylko z legalnych źródeł.
2. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi
obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności
intelektualnej Administratora oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do
wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz
dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
3. Niedozwolone jest korzystanie ze Sklepu do celów sprzecznych z prawem lub niezgodnych
z Regulaminem.
4. Niezależnie od konsekwencji wynikających z naruszenia prawa powszechnie obowiązującego,
Administrator uznaje za niedopuszczalne:
(i) rozpowszechnianie treści pornograficznych;
(ii) uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;
(iii) przesyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej;
(iv) wykorzystywanie danych osobowych innych Użytkowników w celach niezwiązanych
z funkcjonowaniem Sklepu;
(v) podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący
w sposób niedozwolony wpływa lub usiłuje wpłynąć na Użytkowników, działać na ich
szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;
(vi) publikowanie w Sklepie treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy
prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra
osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy
(wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
(vii) podejmowanie jakichkolwiek działań mogących zagrozić bezpieczeństwu lub
integralności sieci i usług telekomunikacyjnych.
5. Użytkownik, który korzysta ze Sklepu w sposób niedopuszczalny, opisany w ust. 3 powyżej
podlega sankcjom dotyczącym ograniczenia korzystania ze Sklepu, obejmującym:

9

(i) usunięcie danych przekazanych do Sklepu przez Użytkownika;
(ii) zawieszenie wykonywania Umowy poprzez blokadę Konta lub Usługi, w związku z którą
doszło do naruszenia Regulaminu;
(iii) rozwiązanie zawartej (niezrealizowanej) Umowy i trwałe usunięcie Konta ze Sklepu.
6. W przypadku nałożenia sankcji przez Administratora, Użytkownikowi służy reklamacja
na zasadach przewidzianych Regulaminem.
7. Jeżeli naruszające Regulamin działanie Użytkownika wyrządziło Administratorowi szkodę,
w szczególności przez ograniczenie w całości lub części dostępności Sklepu dla innych
Użytkowników, Administrator może dochodzić od takiego Użytkownika roszczeń na drodze
sądowej.
8. Konto może zostać usunięte przez Administratora, co spowoduje trwałe usunięcie
danych Użytkownika, jeżeli nastąpi jedno ze wskazanych poniżej zdarzeń:
(i) Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, w sposób, o którym mowa w ust. 3
powyżej;
(ii) Użytkownik nie zalogował się ani razu do Sklepu przez okres 24 miesięcy od
ostatniego zalogowania;
(iii) Użytkownik lub osoba trzecia przy pomocy Konta podejmuje działania, które choćby
pośrednio noszą lub mogą nosić znamiona ingerowania w struktury Sklepu, do których taki
Użytkownik lub osoba trzecia nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje
funkcjonowanie Sklepu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych
działań.

§ 9. Wymagania techniczne

1. Możliwość skorzystania przez Użytkownika ze Sklepu, w tym zawarcia Umowy oraz korzystania
z Usług, jak również przekazywania korzystania z Konta lub składania Zamówień zgodnie z
Regulaminem, jest uzależniona od posługiwania się przez Użytkownika w tych celach
komputerem, spełniającym wymaganie techniczne opisane poniżej:
(i) zainstalowana aktualna lub jedna z dwóch poprzednich wersji przeglądarek wymienionych
poniżej, jeśli nie jest zaznaczone inaczej, na systemach operacyjnych Windows 8+, Mac
OSX 10.12+, z włączoną obsługą plików „cookies” oraz JavaScript:
a) Mozilla Firefox;
b) Opera;
c) Google Chrome;
d) Microsoft Edge;
e) Apple Safari, jeżeli wersja jest wyższa niż 10.0.

2. Korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu, w tym zawarcie Umowy oraz korzystanie z Usług, za
pośrednictwem urządzeń przenośnych, w których Użytkownik nie wprowadził modyfikacji
niezgodnych z zaleceniami producenta urządzenia, określonymi w jego szczegółowych
warunkach użytkowania oraz warunkach gwarancji, jest możliwe przy spełnieniu przez ww.
urządzenia następujących wymagań technicznych:
(i) zainstalowana i uruchomiona przeglądarka internetowa dla urządzeń przenośnych;
(ii) wyposażenie w jeden z następujących systemów operacyjnych:
a) najnowsza aktualna wersja systemu Android, oficjalnie opublikowana przez
producenta systemu (informacje dostępne pod adresem internetowym
https://www.android.com/) lub którakolwiek z dwóch wersji poprzedzających wersję
najnowszą;
b) najnowsza aktualna wersja systemu iOS, oficjalnie opublikowana przez producenta
systemu (informacje dostępne pod adresem internetowym http://www.apple.com/) lub
którakolwiek z dwóch wersji poprzedzających wersję najnowszą.

3. Partner ma możliwość złożenia Zamówienia oraz zawarcia Umowy za pośrednictwem Aplikacji
Mobilnej.

10

4. Dla korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu. Ani transmisja
danych związana z korzystaniem ze Sklepu, ani koszty z nią związane nie wchodzą w zakres
jakiejkolwiek umowy zawartej z Administratorem i odrębnie obciążają Użytkownika, stosownie
do łączącej go umowy z operatorem, z którego usług w tym zakresie korzysta.
5. Korzystanie ze Sklepu za pomocą Aplikacji Mobilnej oraz urządzeń opisanych
w ust. 2 i 3 powyżej, może podlegać dodatkowym warunkom wynikającym z regulaminów i
umów dotyczących korzystania z określonych Platform Sprzętowych, wydanych przez
dostawców tych Platform Sprzętowych.
6. Ze względu na niezależne od Administratora właściwości środowiska informatycznego, którym
posługuje się Użytkownik, korzystanie ze Sklepu na Platformach Sprzętowych może być
ograniczone lub niemożliwe, a jakość lub szybkość świadczonych usług – w przypadku
istnienia/aktywności w ramach ww. środowiska oprogramowania pochodzącego od podmiotów
trzecich lub od Użytkownika (w szczególności różnego rodzaju firewalli, programów
antywirusowych, blokad, w tym uniemożliwiających wyświetlanie reklam), jego kombinacji lub
konfiguracji, mających wpływ na udostępnioną funkcjonalność lub prawidłowe działanie
techniczne Sklepu na Platformach Sprzętowych. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, może w
szczególności okazać się konieczne odinstalowanie określonego oprogramowania ze
środowiska informatycznego, którym posługuje się Użytkownik lub dodanie w jego ramach
określonego wyjątku.
7. Za transmisję danych obejmujących pobranie Aplikacji Mobilnej oraz korzystanie ze Sklepu za
pomocą Aplikacji Mobilnej może zostać naliczona opłata zgodna z cennikiem operatora GSM,
który świadczy usługi telekomunikacyjne dla danego Użytkownika.
8. Administrator dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia wysokiej jakości działania
Sklepu, ale w zakresie wynikającym z właściwości sieci Internet, z której korzysta Użytkownik,
Administrator nie gwarantuje nieprzerywanego i niezakłóconego dostępu do Sklepu oraz
możliwości skorzystania z Usługi.

§ 10. Ochrona i przetwarzanie Danych Osobowych

1. Baza Użytkowników podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych
przetwarzanych w ramach Sklepu jest Administrator.
2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawiera
polityka prywatności oraz klauzula informacyjna udostępniana Użytkownikowi.
3. Przed dokonaniem rejestracji (założeniem Konta) lub zawarciem Umowy Użytkownik
zobowiązany jest do zapoznania się z treścią polityki prywatności oraz złożenia w tym
zakresie oświadczenia.

§ 11. Prawa własności intelektualnej

1. Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Sklepu jako całości, oraz poszczególnych
jego części, elementów graficznych, słownych lub muzycznych, w szczególności do logo
Administratora (będącego zarejestrowanym znakiem towarowym), jak również prawa
kompozycji tych elementów i ich układu na stronie internetowej przysługują Administratorowi.
2. Materiały będące lub mogące być utworami w rozumieniu prawa autorskiego lub przedmiotami
praw pokrewnych podlegają ochronie na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych bez potrzeby odrębnego zastrzeżenia, w szczególności bez konieczności
składania żadnych oświadczeń przez Administratora lub Użytkownika wprowadzającego je do
Sklepu.
3. Prawami autorskimi i prawami pokrewnymi do treści i materiałów wprowadzanych przez

11

Administratora i udostępnianych w Sklepie dysponuje Administrator.
4. Zabronione jest bez zgody Administratora, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności,
kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we
fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści prezentowanych
w Sklepie, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przez bezwzględnie wiążące przepisy
prawa powszechnego.
5. Postanowienia ust. 1 – 4 powyżej mają odpowiednie zastosowanie do będących integralną
częścią Sklepu baz danych podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie
baz danych.

§ 12. Reklamacje

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Administratora względem Użytkownika, jeżeli sprzedany
Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu
cywilnego). Administrator obowiązany jest dostarczyć Użytkownikowi Produkt bez wad.
2. Reklamacja może zostać złożona przez Użytkownika:
(i) pisemnie na adres: […];
(ii) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: […].
3. Jeżeli reklamacja dotyczy Produktu zwykle celowe jest jego dostarczenie Administratorowi
razem z reklamacją, w celu umożliwienia Administratorowi zbadania Produktu. Szczegóły
dotyczące udostępnionych przez Administratora sposobów bezpłatnego dostarczenia mu
przez Użytkownika Produktu w związku z reklamacją znajdują w ramach Sklepu w zakładce
„Reklamacje”.
4. Reklamacja powinna zawierać: (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji,
w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia
Produktu do zgodności z Umową lub oświadczenia o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od
Umowy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację. Wymogi podane w zdaniu
poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych
z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Niezależnie od powyższego, w sytuacji, gdy
reklamacja nie zawiera danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem, Administrator jest
uprawniony do pozostawienia jej bez odpowiedzi. Administrator może zwrócić się do
Użytkownika o podanie dodatkowych informacji, niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia
reklamacji.
5. Administrator ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Administrator nie ustosunkuje się
do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że uznał reklamację oraz zawarte
w niej żądanie Użytkownika.
6. Administrator powiadomi Użytkownika o rozpatrzeniu reklamacji przesyłając odpowiedź w
formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika. Na
wniosek Użytkownika zawarty w reklamacji, Administrator może dostarczyć pisemną
odpowiedź na wskazany przez Użytkownika adres korespondencyjny.
7. Użytkownik może zamiast zaproponowanego przez Administratora usunięcia wady żądać
wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady,
chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez
Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze
sposobem proponowanym przez Administratora. Przy ocenie nadmierności kosztów
uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a
także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Użytkownika inny sposób
zaspokojenia.

12

8. Użytkownik, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt
wadliwy na adres: […]. W przypadku Użytkownika będącego konsumentem (lub
przedsiębiorcą, któremu przysługują uprawnienia konsumenta) koszt dostarczenia Produktu
ponosi Administrator, w przypadku Użytkownika niebędącego konsumentem koszt
dostarczenia ponosi Użytkownik. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady lub rodzaj Produktu
dostarczenie Produktu przez Użytkownika byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione,
Użytkownik może zostać poproszony o udostępnienie Administratorowi, po uprzednim
uzgodnieniu terminu, Produktu w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
9. Wniesienie przez Użytkownika reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez
rozpoznania przez Administratora, nie wpływa na uprawnienie Użytkownika do dochodzenia
roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 13. Prawo odstąpienia

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania
przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy
prawa, w terminie 14 dni od dnia, o którym mowa w poniższym ust. 3 (dalej również
„Ustawowe prawo odstąpienia”).
2. Powyższe uprawnienie nie dotyczy umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz
nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
3. Do zachowania terminu wystarczy złożenie Administratorowi przez Użytkownika oświadczenia
przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w
którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy
może zostać złożone np.:
(i) pisemnie na adres: […];
(ii) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: […].
4. Bieg terminu do skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia
objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią
inną niż przewoźnik.
5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
6. Administrator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
otrzymania oświadczenia konsumenta (Użytkownika) o odstąpieniu od umowy, zwrócić
konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy innego
niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie).
7. W przypadku skorzystania przez konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Administrator
dokonuje zwrotu uiszczonych przez konsumenta płatności przy użyciu takiego samego
sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny
sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku, gdy zwrot
płatności nie może nastąpić przy użyciu tego samego sposobu płatności, jakiego użył
konsument, z uwagi na to, że Administrator nie obsługuje już określonego sposobu płatności,
Administrator dokona zwrotu przy użyciu sposobu płatności, który będzie w możliwie
największym stopniu odpowiadał właściwościom sposobu płatności użytego wcześniej przez
konsumenta. Jeżeli Administrator nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta,
może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania
Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W przypadku, gdy zwrot płatności ma
nastąpić na rachunek bankowy konsumenta, Administrator zwróci płatność na rachunek
bankowy wskazany przez konsumenta (np. w formularzu odstąpienia), a w przypadku braku
wskazania przez konsumenta rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot płatności,
Administrator zwróci płatność na rachunek bankowy, z użyciem którego konsument uiścił

13

płatność w związku z Umową, od której odstępuje. W przypadku, gdy płatność została
uiszczona przez kredytodawcę w związku z zawarciem przez konsumenta umowy o kredyt
konsumencki, Administrator dokonuje zwrotu płatności na rachunek kredytodawcy.
8. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym
odstąpił od Umowy, zwrócić Produkt Administratorowi lub przekazać go osobie upoważnionej
przez Administratora do odbioru, chyba że Administrator zaproponował, że sam odbierze
Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
Konsument może zwrócić Produkt na adres: […]. W celu dokonania poprawnej identyfikacji
Umowy oraz sprawnego zwrotu środków na rzecz Użytkownika, zaleca się dołączenie dowodu
zakupu Produktu lub wydrukowanego elektronicznego dowodu zakupu Produktu.
9. W przypadku skorzystania przez konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, konsument
ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z
niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania Produktu. Odpowiedzialność konsumenta może obejmować w szczególności
brak możliwości wprowadzenia Produktu do sprzedaży jako Produktu pełnowartościowego,
koszty ponownego umieszczenia na Produkcie metek i elementów zabezpieczających, a także
koszty przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do
sprzedaży w ramach Sklepu, w tym koszty badania Produktu przez specjalistę i koszty
usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają
z korzystania przez konsumenta z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do
stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).
10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, w tym również w sytuacji, gdy
ze względu na swój charakter Produkt nie może zostać odesłany pocztą w zwykłym trybie.
11. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1
powyżej, nie przysługuje konsumentowi w przypadkach, w których przedmiotem świadczenia
jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
12. W przypadku gdy Produkt został wydany Użytkownikowi przed upływem terminu do
odstąpienia przez Użytkownika od umowy o kredyt konsumencki zawartej przez Użytkownika z
wybranym kredytodawcą w związku z Umową, a Użytkownik skorzystał z prawa odstąpienia od
umowy o kredyt konsumencki, Umowa pozostaje w mocy i Administratorowi przysługuje
roszczenie wobec Użytkownika o zapłatę należności wynikających z Umowy, chyba że
Użytkownik niezwłocznie zwróci Produkt Administratorowi, a Administrator go przyjmie.
Produkt należy odesłać na adres: […] (zalecane jest wydrukowanego dowodu zakupu). Zasady
skorzystania z prawa odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki są regulowane odrębnie w
ramach relacji między Użytkownikiem a kredytodawcą, z którym Użytkownik zawarł umowę o
kredyt konsumencki.

§ 14. Postanowienia dotyczące Użytkowników

niebędących konsumentami

1. Niniejszy § 14 Regulaminu Sklepu dotyczy wyłącznie Użytkowników niebędących
konsumentami, tj. dokonujących w imieniu własnym lub w imieniu reprezentowanego przez
siebie podmiotu czynności prawnej z Administratorem, która to czynność jest związana
bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Użytkownika (lub reprezentowanego
przez niego podmiotu, np. spółki handlowej).
2. Administratorowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Użytkownikiem
niebędącym konsumentem w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w
tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Użytkownika
niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Administratora.
3. W wypadku Użytkowników niebędących konsumentami Administrator ma prawo ograniczyć
dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo

14

części i to niezależnie od wybranego przez Użytkownika sposobu płatności oraz faktu
zawarcia Umowy (za pośrednictwem Sklepu).
4. Z chwilą wydania przez Administratora Produktu przewoźnikowi przechodzą na Użytkownika
niebędącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo
przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Administrator w takim wypadku nie ponosi
odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do
przewozu aż do wydania go Użytkownikowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Administratora z tytułu rękojmi
za Produkt wobec Użytkownika niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
6. W wypadku Użytkowników niebędących konsumentami Administrator może wypowiedzieć
umowę w zakresie świadczenia Usług (np. Konta) lub jakąkolwiek inną umowę zawartą na
podstawie Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez
przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.
7. Ani Administrator ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie
ponoszą odpowiedzialności wobec Użytkownika, jego podwykonawców, pracowników,
upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków,
chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.
8. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Administratora, jego pracowników,
upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do
Użytkownika niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest
ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie
roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej
Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.
9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem niebędącym
konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę
Sprzedawcy.
10. W odniesieniu do Użytkowników niebędących konsumentami Administrator może dokonać
zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.
11. W celu uniknięcia wątpliwości, niniejszy § 14 Regulaminu nie znajduje zastosowania do
Użytkowników będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalności gospodarczą, które
korzystają ze Sklepu, Usług lub zawierają ze Administratorem Umowę bezpośrednio związaną
z działalnością gospodarczą, gdy z treści danej umowy lub świadczenia wynika, że nie
posiada ona dla Użytkownika charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z
przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, określonego na podstawie
przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Klientom tym
przysługuje również uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach przewidzianych w §
13 Regulaminu Sklepu.

§ 15. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady
dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych
powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań
statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej
oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
(i) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php ;
(ii) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php ;
(iii) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php .
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych

15

sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
(i) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu
wynikłego z Umowy zawartej ze Administratorem;
(ii) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.
z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w
sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a Administratorem;
(iii) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między
nim a Administratorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)
rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy
ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów
Polskich).
(iv) Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy
internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 16. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Sklepu wchodzi w życie z dniem […] 2023 roku.
2. Prawem właściwym dla wszelkich spraw związanych z Umową, Usługą lub Sklepem, jest prawo
polskie. Sąd właściwy rzeczowo oraz miejscowo dla spraw, o których mowa w zdaniu
poprzednim, ustalany jest zgodnie z zasadami określonymi w polskim Kodeksie postępowania
cywilnego.
3. Administrator dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w
Ustawie o Prawach konsumenta. Postanowienia Umów mniej korzystne dla konsumenta niż
postanowienia Ustawy o Prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się
przepisy Ustawy o Prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają
ani nie ograniczają jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa, a ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść
konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności postanowień niniejszego
Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i Administrator je
stosuje.
4. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Administratora. W przypadku Umów
zawieranych przez niezarejestrowanych Użytkowników (nieposiadających Konta) – każdorazowa
zmiana Regulaminu będzie miała zastosowanie tylko do Umów świadczonych po podaniu
zmienionego Regulaminu do wiadomości Użytkownika, w szczególności –
w ramach procesu składania Zamówienia, podczas którego Użytkownikowi zostanie
prezentowany link do zmienionego Regulaminu, którego treść Użytkownik akceptuje. W
przypadku zarejestrowanych Użytkowników (posiadających Konto) – korzystanie z Konta i/lub
zawarcie nowej Umowy wymagać będzie zaakceptowania przez Użytkownika zmienionego
Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w ramach procesu logowania do
Konta lub składania Zamówienia w Sklepie. Brak akceptacji zmienionego Regulaminu może
powodować wyłączenie lub ograniczenie możliwości korzystania z Konta lub jego funkcji.